typ 4721

For baking ovens of kitchen ranges FIKO (bottom heating element)
TYP 4721 bottom heating element
Subscribe to typ 4721

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2018