Kvalita a životní prostředí

Zaměření na zákazníka, trvalé zlepšování kvality a životního prostředí

Našim základním principem je dosahovat nejvyšší kvality u našich výrobků a služeb a minimalizovat dopad naší činnosti na životní prostředí.
Kvalita a ochrana životního prostředí vždy byla naším charakteristickým znakem, což je formálně potvrzeno zavedeným systémem řízení kvality ISO 9001, systémem řízení environmentu ISO 14001.

Kvalita
V celém procesu výroby je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech jejich parametrech. Snažíme se nastavit procesy a nalézt taková technická řešení a metody výroby, které zajistí kvalitní a spolehlivé dodávky. Našim nejvyšším cílem je nejen plnění specifických požadavků zákazníků, ale i jejich nespecifikovaná očekávání našich produktů a služeb.

Pro veškerou produkci jsou používány materiály nejlepší kvality dodávané renomovanými světovými výrobci, což je jeden ze základních předpokladů pro dosažení konečné vysoké kvality finálních výrobků.

Dlouholeté bohaté zkušenosti ve vývoji a konstrukci a moderní technologie výroby podporované důslednou kontrolou všech požadovaných parametrů zaručují vysokou kvalitu našich výrobků, která je současně spojena s jejich spolehlivostí a dlouhou životností odpovídající způsobu jejich použití.

Kontinuální vzdělávání našich zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace je dalším předpokladem pro dosažení nejvyšších požadavků kvality našich výrobků. Od samého nástupu do naší společnosti jsou zaměstnanci seznámeni s definovanou politikou a cíli kvality a detailně stanovenými pracovními postupy. O výsledcích z pravidelných vyhodnocení politiky a cílů kvality jsou zaměstnanci řádně informováni, aby si byli neustále vědomi důležitosti těchto faktorů. Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce. Systém kvality je ve společnosti Backer Elektro CZ osvědčen certifikátem ISO 9001 vydaným certifikační společností DEKRA Certification.

Automobilový průmysl

Vzhledem k tomu, že naše společnost se stala jedním z dodavatelů do automobilového průmyslu, byla certifikace kvality rozšířena o IATF 16949. IATF je skupina výrobců automobilů a jejich obchodních sdružení spojených pro zajištění zvýšené kvality produktů pro zákazníky z automobilového průmyslu celého světa. IATF 16949 klade důraz na rozvoj systému managementu kvality, systém je procesně oritentovaný a založený na:

  • neustálém zlepšování,
  • na prevenci vad,

  • na snižování odchylek a plýtvání v dodavatelském řetězci.

Certifikát je vydán certifikační společností TÜV SÜD.

Životní prostředí
Ochrana lidského zdraví a životního prostředí je pro naši společnost velice důležitým cílem, proto se na vývoj našich výrobků, výběr materiálu, konstrukci a výrobu snažíme nahlížet i z tohoto pohledu. S našimi odběrateli hledáme taková řešení, která dopad naší činnosti a našich výrobků na lidské zdraví a životní prostředí maximálně eliminují. Upřednostňujeme použití ekologicky šetrných materiálů a výrobních technologií.

Aplikací bezpečnostních a preventivních opatření usilujeme o to, aby naše veškerá činnost byla nastavena, řízena a vykonávána tak, aby její případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí byl eliminován na co nejnižší úroveň. To zahrnuje i závazek k neustálému zlepšování životního prostředí z hlediska snížení znečištění a spotřeby zdrojů.

Zaměstnanci společnosti na všech úrovních řízení jsou průběžně vzdělávání a motivováni tak, aby si byli plně vědomi environmentálních aspektů a dopadů své práce. Společnost využívá veškeré podněty a návrhy svých zaměstnanců ke snížení dopadu svých činností na životní prostředí.

Dbáme na dodržování shody se všemi požadavky z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí (zákony, normy, nařízení vlády, místní vyhlášky, apod), tento soulad se snažíme neustále udržovat, sledovat a ověřovat a to v rámci, od roku 2011 zavedeného a certifikovaného, systému řízení environmentu ISO 14001. Certifikát je vydán certifikační společností TÜV SÜD.

BOZP

 Pracovní úraz zbytečně poškozuje zdraví zaměstnanců a způsobuje ztrátu produktivity. Díky tomu je bezpečnost pracovního prostředí strategickou záležitostí. Proto systematicky pracujeme na neustálém zlepšování pracovního prostředí, odstraňování nebezpečí, zajišťování bezpečných a zdravých podmínek pro práci a tím preventivně působíme proti vzniku úrazů a poškozování zdraví. Konečným cílem je pracoviště zcela bez zdravotních rizik a zranění (cíl „nulové úrazovosti“).

 Zavazujeme se plnit požadavky legislativních i jiných předpisů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

 Zaměřujeme se na principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech firemních procesů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Klademe důraz na preventivní opatření a osobní odpovědnost zaměstnance za jeho bezpečnost. V rámci prevence soustavně a kvalifikovaně vyhledáváme, hodnotíme a minimalizujeme možná rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následně o nich informujeme zaměstnance společnosti a zainteresované strany.

 Do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnujeme všechny subjekty, se kterými spolupracujeme, včetně externích poskytovatelů, odběratelů, partnerů a veřejnosti.

 Integrujeme a koordinujeme bezpečnostní hlediska ve všech oblastech podnikových činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s platným pracovním řádem. Podporujeme a motivujeme všechny zaměstnance i zainteresované strany k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace. Všichni vedoucí pracovníci absolvují periodická školení o systematické bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Osoba odborně způsobilá je jmenována koordinátorem činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 A právě z těchto důvodů je společnost od roku 2020 certifikována ISO 45001, systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikační autoritou je opět TÜV SÜD.

 

 

 

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021