Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.7.2019

1.Platnost a závaznost obchodních podmínek
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží (dále jen kupní smlouvy) uzavřených mezi společností Backer Elektro CZ a.s. ., IČ 60469617, sídlem Poličská 444, Hlinsko PSČ 539 55, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. B 2370, jako dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběrateli (dále jen kupující), pokud je odkaz na tyto VOP součástí kupní smlouvy a/nebo pokud byly tyto VOP připojeny ke kupní smlouvě a/nebo prokazatelně stranám známy. Změny VOP, které jsou součástí již uzavřené smlouvy, nebo změny smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje rovněž písemná objednávka kupujícího potvrzená prodávajícím.
1.2. V případě, že si kupující s předchozím souhlasem prodávajícího objedná zboží, které není obsaženo v nabídce prodávajícího, je povinen provést jeho písemnou specifikaci, přičemž je povinen předem písemně odsouhlasit s prodávajícím cenu (tzv. specifické zboží). Objednávku specifického zboží je oprávněn prodávající odmítnout.

2. Cena zboží
2.1. Ceny za výrobky prodávajícího budou stanoveny dle platných ceníků prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy EXW. Je-li předmětem smlouvy dodávky specifického zboží, bude cena stanovena dohodou.
2.2. Ke všem cenám se při jejich účtování kupujícímu připočte příslušná daň z přidané hodnoty, kupující je povinen tuto daň prodávajícímu uhradit.

3. Dodací lhůta, splnění smlouvy a převzetí dodávky
3.1. Podmínkou plnění smlouvy prodávajícím je uhrazení všech splatných dluhů kupujícího vůči prodávajícímu. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo, po písemném upozornění kupujícímu, pozastavit veškeré dodávky zboží do úplného zaplacení splatných závazků kupujícího. Kupující s právem prodávajícího pozastavit veškeré dodávky zboží v souladu s předchozí větou souhlasí.
3.2. Dodržení termínu ze strany prodávajícího předpokládá dodání veškerých potřebných technických, obchodních nebo jiných podkladů ze strany kupujícího, bude-li jich třeba.
3.3. V případě, že dodávka nemůže být ze strany prodávajícího splněna v plném rozsahu a sjednaném čase, je prodávající povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Smluvní strany si následně poskytnou součinnost k sjednání náhradní dodávky nebo náhradního termínu dodání zboží.
3.4. Jestliže budou z podnětu kupujícího podány další požadavky na provedení změn nebo doplnění zboží a prodávající tyto požadavky akceptuje, dodací lhůta, nebude-li sjednáno výslovně jinak, se o dobu potřebnou k provedení těchto požadavků automaticky prodlouží o dobu nezbytně nutnou.
3.5. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude předáno a převzato v závodu prodávajícího, kde bude připraveno k jeho odběru kupujícím. Dohodnou-li se strany na zajištění přepravy zboží ze strany prodávajícího, budou kupujícímu naúčtovány také přepravní náklady dle aktuálního platného ceníku prodávajícího. Ceník je dostupný na www.backer-elektro.cz v záložce DOKUMENTY.
3.6. Dodávka se považuje za splněnou a přechod nebezpečí na věci přechází na kupujícího:
a) dnem následujícím po oznámení prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím, nebo
b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
3.7. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku.
3.8. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté, co marně vyzval kupujícího k převzetí zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, od smlouvy odstoupit. Zároveň je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody, přičemž tuto je oprávněn žádat a kupující je povinen ji uhradit i vedle sjednané smluvní pokuty, a to i co do výše smluvní pokutu přesahující.

4. Platební podmínky
4.1. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.
4.2. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, je kupní cena splatná do 30 kalendářních dnů od vystavení faktury.
4.3. Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho plného zaplacení kupujícím (výhrada vlastnictví). Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.
4.4. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo od smlouvy odstoupit a žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo.
4.5. Kupující není oprávněn za jakýmkoli účelem, tedy ani za účelem zajištění splatného dluhu prodávajícího, zadržovat kupní cenu nebo zboží, které má být z jakéhokoli důvodu vráceno prodávajícímu, stejně tak není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího. Ztráta nebo poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, ani uplatněná reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit celou kupní cenu.

5. Odstoupení od smlouvy a ujednání o smluvní pokutě a úrocích z prodlení
5.1 V případě porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího takovým způsobem, který opravňuje prodávajícího odstoupit od této smlouvy v souladu s čl. 3.8. a čl. 4.4 těchto VOP, vzniká prodávajícímu právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny za zboží, ve vztahu ke kterému by mohl prodávající odstoupit, a povinnost kupujícího tuto smluvní pokutu prodávajícímu uhradit, přičemž smluvní pokuta je splatná prvním dnem následujícím po dni, kdy by pro porušení dané povinnosti mohl prodávající odstoupit.
5.2 Dostane-li se kupující do prodlení s placením, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení, kupující je povinen tuto smluvní pokutu uhradit, přičemž tato smluvní pokuta je splatná prvním dnem následujícím po dni, v němž na ni vznikne prodávajícímu právo.

6. Nároky z vad zboží – reklamace
6.1. Prodávající odpovídá za jakost a skryté vady zboží, které se vyskytnou na zboží v záruční době. Prodávající poskytuje ve vztazích, jejichž předmětem je koupě topných těles záruku v délce trvání 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Na ostatní druhy zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím. V případě, že je zboží, s výjimkou topných těles, určeno pro prodej v obchodě konečným spotřebitelem, činí záruční doba 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, nejdéle však po dobu 27 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
6.2. Použití topného tělesa mimo zařízení, pro které je toto těleso prodávajícím (výrobcem) určeno, je kupující povinen konzultovat s prodávajícím, přičemž o tomto bude sepsán záznam se závěrem, zda lze topné těleso pro konkrétní zařízení použít. Pokud kupující použije topné těleso v rozporu s určením prodávajícího, případně v rozporu s jeho doporučením, nebo jej použije mimo zařízení, pro které je toto těleso určeno, aniž by toto předem konzultoval, nelze v takových případech uznat jakékoliv nároky z odpovědnosti za vady tohoto zboží, a tedy nároky z vad zboží v důsledku postupu kupujícího zanikají.
6.3. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řízenou dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody a náklady tím vzniklé.
6.4. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do deseti dnů od převzetí.
6.5. Veškeré reklamace musí být u prodávajícího uplatněny písemně.
6.6. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody zboží na kupujícího nebo v záruční době vnějšími vlivy, zejména živelnými událostmi, nesprávným skladováním, běžným opotřebením, neodborným zacházením nebo jiným nepřiměřeným užitím v rozporu s doporučením prodávajícího nebo s návodem k obsluze. Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení, které je povinen kupující umožnit nejpozději do 5 dnů ode dne žádosti prodávajícího o přezkoušení.
6.7. Jsou-li splněny předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, má kupující právo výlučně na následující:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží, jestliže o vrácení prodávající požádal.
6.8. Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu podle předchozí dohody.
6.9. Je-li smlouva porušena nepodstatným způsobem, má kupující právo výlučně na následující:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou věci.
6.10. Kupující má pouze práva z vad sjednaná touto smlouvou, tedy těmito VOP se vylučují zákonná ustanovení upravující práva z vad, když tato jsou zcela nahrazena ustanoveními upravujícími práva z vad dle těchto VOP.

7. Obaly a přepravní prostředky, označení zboží
7.1. Zboží dohodnuté jako předmět plnění dle uzavřené smlouvy může prodávající, bude-li to s ohledem na charakter zboží vhodné, pro kupujícího připravit k odběru nebo odesílat ve vratných obalech. Prodávající tuto skutečnost uvede na dodacím listu a na faktuře. Při dodávce vyfakturuje prodávající pořizovací cenu vratných obalů. Obaly jsou vratné do jednoho roku od odeslání zboží. Kupující je povinen je vrátit do místa, v němž bylo zboží připraveno k odběru kupujícím nebo z kterého bylo zboží s těmito obaly odesláno. Při vrácení nepoškozených obalů přefakturuje kupující zpět cenu obalů prodávajícímu. Druh a počet obalů bude uveden na faktuře.
7.2. Prodávající označuje zboží svou ochrannou známkou a jinými označeními dle vlastní koncepce. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího upravovat, měnit nebo zakrývat toto značení. Užít obchodní firmu prodávajícího, jeho ochrannou známku, označení výrobků a jejich vyobrazení v katalozích prodávajícího je kupující oprávněně pouze na základě písemného souhlasu prodávajícího.

8. Vyšší moc
8.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího, brání-li ve splnění jeho smluvních povinností, se považují živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího.
8.2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci uvedené v článku 8.1. v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky kupujícího z uzavřené smlouvy vůči prodávajícímu - nejde-li o dodatečné plnění - vyloučeny.
8.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud to je známo, uvést zda vůbec a kdy bude moci své povinnost dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném splnění netrvá.

9. Rozhodné právo
9.1. Veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícímu se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

10. Prohlášení kupujícího
10..1 Kupující akceptací těchto VOP, ať již provedenou připojením podpisu pod tyto VOP či jejich e-mailovým, ústním či jiným odsouhlasením, potvrzením jejich znalosti v kupní smlouvě či prohlášením, že tyto VOP jsou mu známy, či jiným obdobným prohlášením bez ohledu na formu jeho učinění, výslovně souhlasí s každým jednotlivým ustanovením těchto VOP, zejména pak s ustanoveními 3.1, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 7.1 těchto VOP.

Backer Elektro CZ a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko v Čechách

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021