Obchodní podmínky pro e-obchod


Informace povinně poskytované spotřebiteli pro uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku – internetový e-shop
 dle ust. § 1810 a násl. a §1820 odst. 1 a 1826 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

V souvislosti s objednávkami zboží prostřednictvím e-shopu provozovatele Backer Elektro CZ a.s. na adrese https://www.backer-elektro.cz/ poskytuje provozovatel obchodu spotřebiteli následující zákonem předepsané informace, přičemž další informace spotřebitel nalezne v obchodních podmínkách provozovatele:

Dle ust. § 1811 odst. 2 občanského zákoníku sděluje provozovatel tyto informace:

a) totožnost provozovatele: Backer Elektro CZ a.s.,604 69 617, se sídlem Hlinsko, Poličská 444, PSČ 539 01. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2370. Emailová adresa provozovatele je obchod@backer-elektro.cz. Telefonní číslo je +420 463 030 617;

b) předmětem dodávky zboží jsou zejména elektrická topná tělesa pro ohřev různých typů médií (kapaliny, vzduch, kontaktní ohřev apod.), rovněž topná tělesa sloužící jako součásti elektrospotřebičů pro domácnosti, dále jsou součásti nabídky elektrospotřebiče vyrobené přímo provozovatelem. Podrobný popis předmětu dodávky a jeho vlastností jsou zachyceny v rámci popisu každého jednotlivého zboží;

c) cena za zboží je stanovena dle platných ceníků provozovatele v době uzavření smlouvy, ke všem cenám se při jejich účtování kupujícímu připočte příslušná daň z přidané hodnoty a náklady spojené s dopravou. Náklady spojené s odesláním jsou stanoveny dle písmene e);

d) způsob dodávky (místo dodání, dodací lhůta): objednané zboží je expedováno prostřednictvím společností Geis CZ s.r.o. nebo Geis Parcel CZ s.r.o. do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že se jedná o objednávku zboží, které není dostupné skladem, může být doba vypravení delší, přičemž o předpokládané době expedice bude kupující provozovatelem informován. Jestliže se jedná o zboží vyráběné na zakázku, je objednávka zařazena do plánu zakázkové výroby a zboží je vyhotoveno ve lhůtě 4-6 týdnů a posléze ihned expedováno kupujícímu. Tyto skutečnosti provozovatel telefonicky nebo emailem kupujícímu bezodkladně sdělí. Provozovatel je oprávněn o nezbytnou dobu prodloužit expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůty bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky. Způsob platby je dle volby kupujícího formou dobírky (tedy kupující zaplatí zboží doručovateli při jeho převzetí), nebo platbou předem na bankovní účet. Při zvolení jiného způsobu placení než formou dobírky počíná lhůta pro expedici zboží běžet dnem jeho zaplacení, tedy dnem připsání finančních prostředků za zboží a za náklady spojené s odesláním na bankovní účet provozovatele;

e) přepravní a další náklady spojené s odesláním je povinen uhradit kupující v následující výši (bez DPH)

Zásilka do (kg) Cena CZ (Kč) Cena SK (EUR)
5 93 9
15 104 10
30 114 13
     
Dobírka 30 4
Balíčky - max váha 30 kg, rozměry (šxvxd) 80x60x200 cm, 
součet 2x výška +2x šířka + délka nesmí být větší než 3 metry

V případě zásilek větších rozměrů budou přepravní náklady řešeny individuálně.

f) provozovatel nese odpovědnost za vady dodaného zboží stanovenou zákonem. Provozovatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u topných těles v době 6 měsíců a u elektrospotřebičů v době 24 měsíců od převzetí. Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u provozovatele a kupující je povinen vadné zboží provozovateli dodat na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena. V oznámení o vzniklé vadě (reklamaci) je kupující povinen uvést popis vady a jakým způsobem a za jakých podmínek se projevuje;

g) smlouva je uzavírána na jednorázové plnění;

h)a i) údaje dle těchto zákonných ustanovení se s ohledem na předmět smlouvy neposkytují.

Provozovatel dále sděluje kupujícímu v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto informace:

a) na použití prostředků komunikace na dálku není třeba žádných nákladů, které by se lišily od základní sazby;

b) objednané zboží není placeno zálohově. Kupní cena je placena způsobem vybraným kupujícím, a to prostřednictvím dobírky při převzetí zboží, nebo převodem na bankovní účet provozovatele;

c) jelikož smlouva není uzavírána na dobu neurčitou ani na opakované plnění, nejsou zákonné informace požadované pod tímto písmenem poskytovány; 

d) Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy kupující převezme poslední dodávku zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Důsledky odstoupení od smlouvy: 

pokud kupující odstoupí od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy provozovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které provozovatel obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání provozovatelem nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak, přičemž kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Platba bude však nejdříve vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět provozovateli. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je odesláno zboží zpět před uplynutím 14 dnů; 

e) v případě odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

f) údaje dle tohoto zákonného ustanovení se s ohledem na předmět smlouvy neposkytují. 

g) orgány státního dozoru popř. dohledu, které jsou pověřeny vyřizováním stížností spotřebitelů, jsou: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567 15, Praha 2 a místně příslušné živnostenské úřady - pro sídlo provozovatele je příslušný Živnostenský úřad Hlinsko.

Provozovatel dále sděluje kupujícímu v souladu s ustanovením § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tyto informace:

a) smlouva bude uložena u provozovatele, který ji v případě žádosti kupujícího poskytne kupujícímu k nahlédnutí;

b) smlouvu lze uzavřít v následujících jazycích: českém a anglickém

c) technické kroky k uzavření smlouvy jsou následující:

Kupující vyplní formulář závazné objednávky zboží (souhlasí-li s obchodními podmínkami provozovatele, reklamačním řádem, poskytnutím osobních údajů pro zpracování a správu a zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou) a prostřednictvím e-shopu jej odešle provozovateli. Provozovatel následně přijetí a akceptaci objednávky potvrdí kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu uvedenou kupujícím,

d) možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou následující: oprava možná do 24 hodin

Provozovatel upozorňuje kupujícího, že se v rámci prezentace zboží nejedná o katalogovou nabídku a tedy se nejedná o nabídku na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel oznámí kupujícímu akceptaci objednávky (nebo části objednávky), nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy výslovně se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Informace pro spotřebitele:

Informujeme tímto spotřebitele ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení sporů v souvislosti s námi nabízenými, poskytovanými, prodávanými nebo zprostředkovávanými službami nebo výrobky  je Česká obchodní inspekce, web: adr.coi.cz.

Dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line informujeme spotřebitele, že je-li smlouva uzavírána on-line, může spotřebitel využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © Backer Elektro CZ, 2002-2021